logotype

Telekomunikacijske usluge

Telekomunikacijske usluge

Pretplatnički ugovor?

Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između operatora i pretplatnika uređuju se njihovim međusobnim ugovorom (pretplatnički ugovor), te moraju biti u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), podzakonskim propisima, objavljenim općim uvjetima poslovanja, posebnim uvjetima korištenja usluge i cjenikom operatora, te posebnim propisima.

 

Pretplatnički ugovor čini više dokumenata:

 • zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa,

 • opći uvjeti poslovanja operatora,

 • cjenik

 • posebni uvjeti korištenja željene usluge.

 

PAŽNJA:

Potpisom zahtjeva Vi ste već potpisali pretplatnički ugovor jer na zahtjevu – najčešće malim slovima na dnu lista – stoji da prihvaćate opće uvjete poslovanja operatora, njegov cjenik i posebne uvjete korištenja usluge za koju ste potpisali zahtjev..

Zato prije potpisivanja zahtjeva potrebno je dobro proučiti posebne uvjete korištenja usluge koja se ugovara, a koji se mogu dobiti – zatražite - na prodajnom mjestu operatora ili pročitajte na njihovoj internetskoj stranici.

 

SAVJET:

Prije zasnivanja pretplatničkog odnosa, pretplatnici imaju pravo na detaljno pojašnjenje svih odredbi ugovora.

 

SKLAPANJE PRETPLATNIČKOG UGOVORA

Ugovor možete sklopiti:

 • U POSLOVNIM PROSTORIJAMA OPERATORA

 • IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA OPERATORA

 • SKLAPANJE UGOVORA NA DALJINU – PUTEM TELEFONA ILI INTERNETA

 

Ako sklapate ugovor izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, operator Vas mora pismeno obavijestiti o pravu na raskid takvog ugovora. Vaše je pravo da raskinete takav ugovor slanjem pismenog zahtjeva za raskid bez objašnjenja zašto želite raskid

 

 • u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o pravu na raskid.

 • Ako niste primili takvu obavijest, imate pravo na raskid u roku 12 mjeseci nakon što istekne 14 dana od potpisa zahtjeva/ugovora.

 

Na što obratiti pozornost PRIJE potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa?

 

Prilikom potpisivanja zahtjeva /ugovora dobro pročitajte sve uvjete, a pozornost obratite naročito na :

 • vrstu osnovne usluge i mogućnosti dodatnih usluga

 • rokove za uspostavljanje usluge

 • što Vi trebate osigurati za korištenje usluge

 • obvezni rok trajanja ugovora

 • uvjete produljenja i raskida ugovora

 • prava i obveze vezane uz eventualno kupljenu opremu u paketu sa uslugom

 • sve što je napisano sitnim slovima, obično na dnu dokumenta

 


Na što obratiti pozornost u općim uvjetima poslovanja?

Općim uvjetima poslovanja operatori javnih komunikacijskih usluga su dužni regulirati sve elemente potrebne za ugovaranje, pružanje i naplatu svojih usluga. Također su dužni osigurati sve postupke vezane uz svoj odnos sa korisnicima. Uvjetima korištenja usluge u pravilu se reguliraju još i dodatni uvjeti za pojedine vrste usluga.

 

SAVJET:
Ukoliko Vam ne ponude ove dokumente zatražite ih od vašeg prodavača, pažljivo pročitajte dokumente kako biste se u potpunosti upoznali s pravima i obvezama operatora, ali i postali svjesni Vaših prava i obveza. Djelatnici prodajnog mjesta su dužni dati Vam odgovor na sva Vaša pitanja.

 

Mogu li ranije raskinuti ugovor sklopljen na određeno vremensko razdoblje?

Pretplatnik u svakom trenutku može raskinuti ugovor. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da u slučaju kad se ugovor raskida prije isteka predviđenog roka trajanja pretplatnik mora platiti naknadu za raskid koja može biti:

 • mjesečna naknada za ostatak trajanja ugovora ili

 • naknada u visini ostvarenog popusta na proizvode i usluge ako je povoljnija za korisnika.

 

Selim se na drugu adresu a imam ugovor s obveznim trajanjem?

Ukoliko selite na drugu-novu adresu možete od operatora zatražiti preseljenje priključka na tu novu adresu. Ako operator to može učiniti, Vi ćete biti spojeni i nastavit ćete koristiti usluge do isteka ugovora ili do trenutka kad ćete se odlučiti raskinuti ugovor unatoč naknadi za prijevremeni raskid. Ako operator nema tehničkih mogućnosti za preseljenje priključka na novu adresu, do raskida ugovora ne dolazi Vašom krivnjom te biste u tom slučaju imali pravo na raskid ugovora bez naplate naknade. U tu svrhu uz pisani zahtjev za preseljenje priložite kao dokaz potvrdu o promjeni prebivališta/boravišta koju Vam može izdati nadležna policijska uprava.

 

Što je univerzalna usluga?

Univerzalne usluge moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske.
Univerzalne usluge obuhvaćaju jednu ili više slijedećih usluga:
Pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji koji omogućuje krajnjim korisnicima:

 • slanje i primanje mjesnih, međumjesnih ( nacionalnih ) i međunarodnih telefonskih poziva,

 • komunikaciju putem telefaksa i

 • podatkovnu komunikaciju uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu

 • pristup najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku

 • pristup javnim telefonskim govornicama

 • posebne mjere za osobe s invaliditetom

 • posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina

 

Koja je minimalna brzina interneta koju mi operator univerzalne usluge mora osigurati?

Minimalna brzina koju operator univerzalne usluge mora osigurati na zahtjev korisnika od 1. siječnja 2015. iznosi 1 Mbit/s.

 

 

Žalbeni postupak korisnika:

 • prigovor na iznos računa,

 • na kvalitetu usluge ili

 • na povredu odredaba iz pretplatničkog ugovora

 

Krajnji korisnik usluga može podnijeti prigovor:

1. na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge,

2. na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge,

3. u svim drugim slučajevima u roku od petnaest dana od dana saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora.

Ukoliko operator ne prihvaća elektroničku poštu kao mogućnost ulaganja prigovora, obvezan je korisnika u odgovoru na upit/prigovor upućen elektroničkom poštom odmah uputiti u potrebu ulaganja pisanog prigovora.

Ako smatrate da je račun za usluge preveliki, morate podnijeti pisani prigovor operatoru u roku najviše 30 dana od datuma dospijeća plaćanja računa i platiti nesporni dio računa do dana dospijeća plaćanja.

Ako vam je linija u kvaru i ne možete koristiti uslugu ili ako imate prekide na internetskoj vezi ili je pristup internetu spor i otežan, morate podnijeti pisani prigovor na kvalitetu usluge operatoru u roku najviše 30 dana od dana pružanja usluge.

Ne postoji propisani rok i kojem operator mora obaviti popravak prijavljenog kvara. Međutim, za svaki kvar u djelokrugu odgovornosti operatora koji traje dulje od 24 sata imate pravo na umanjenje mjesečne naknade za pristup komunikacijskom sustavu, razmjerno duljini trajanja kvara.

Ako je pristup internetu spor i otežan, morate poslati pisani prigovor na kvalitetu usluge interneta osim prijave smetnje/kvara službi za korisnike operatora. Prigovoru treba priložiti rezultate mjerenja brzine interneta, koju možete izmjeriti putem HAKOMetra dostupnog na internet stranici regulatorne agencije www.hakom.hr.


Minimalna brzina interneta u nepokretnoj mreži koju Vam je operator dužan pružiti treba biti najmanje 70% od maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu ili kao maksimalna brzina prethodno nižeg maloprodajnog paketa (uzima se što je povoljnije za korisnika)

 

Ako ste prijavili kvar radi čega niste mogli koristiti uslugu, imate pravo na obeštećenje.

Operator je dužan ponuditi umanjenje naknade ili obeštećenje računa ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge za koje je odgovoran te ih nije otklonio u roku od 24 sata od prijave, u pravilu, razmjerno broju dana nemogućnosti korištenja usluge. Također, ako je kvar bio na opremi koja je u najmu korisnika, a operator isti nije otklonio u roku od 5 dana od prijave kvara (osim ako za prekoračenje roka nije odgovoran korisnik), korisnik može raskinuti ugovor bez plaćanja penala.

Pisani odgovor krajnjem korisniku na njegov prigovor operator mora poslati najdalje u roku 15 dana od primitka prigovora pretplatnika, a odgovor, između ostalog, mora sadržavati i uputu o pravu krajnjeg korisnika na podnošenje pritužbe (reklamacije) u drugostupanjskom postupku nadležnom Povjerenstvu za pritužbe potrošača.

 Odgovor Povjerenstva operatora korisnik treba zaprimiti u roku najdalje 30 dana od dana kada operator zaprimi žalbu korisnika. Ako korisnik nije zadovoljan odgovorom Povjerenstva operatora, ima pravo u roku najdalje 30 dana od dana zaprimanja odgovora Povjerenstva poslati zahtjev za rješenje spora nadležnoj agenciji HAKOM (Zagreb, R.F.Mihanovića 9) te uz zahtjev priložiti preslike prethodne dokumentacije iz žalbenog postupka.

 

SAVJET:

Ako operator ne poštuje zakonske rokove iz žalbenog postupka za korisnika sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama članak 50. I 51. I svojim općim uvjetima poslovanja, korisnik treba odmah uputiti zahtjev za rješenje spora HAKOM_u pozivajući se na čl.50. ZEK_a.

 

Prijenos broja i promjena operatora

Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja (NN br. 71/16) stupio je na snagu 11. kolovoza 2016. Ovim se izmjenama detaljnije uređuje način izračuna i iznos naknada za nepravovremeni prijenos broja.

 

Pretplatnik zadržava postojeći broj prilikom promjene operatora

Korisnik mora predati ispunjeni Zahtjev za prijenos broja operatoru kod kojeg prenosi broj. Time je korisnik ujedno predao zahtjev za trajni raskid pretplatničkog odnosa operatoru s kojim je do tada imao potpisan pretplatnički ugovor.

 

SAVJET:

Prije podnošenja Zahtjeva za prijenos broja – provjerite imate li sa postojećim operatorom potpisan ugovor s obveznim trajanjem koji (ugovor) još nije istekao jer u protivnom će postojeći operator imati pravo naplatiti penale radi prijevremenog raskida ugovora.

 

Rok za prijenos broja u drugu mrežu?

U nepokretnoj mreži broj mora biti prenesen u roku od maksimalno 5 dana od trenutka kad Vaš postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja.


U pokretnoj mreži broj mora biti prenesen u roku od maksimalno 3 dana od trenutka kad Vaš postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja.


Navedeni rokovi mogu se produljiti isključivo na zahtjev korisnika.

 

Kako ću znati kad mi je broj prenesen? Koliko dugo ću biti bez usluge?

Na zahtjevu za prijenos broja označen je vremenski okvir prijenosa broja koji predstavlja razdoblje od isključenja broja iz mreže postojećeg operatora do uključenja u mrežu novoizabranog operatora. Vremenski okvir prijenosa broja ne smije trajati duže od 3 sata i to samo u sljedećim razdobljima: radnim danom od 08.00 do 11.00 sati ili od 12.00 do 15.00 sati. Najdulji mogući prekid odgovara trajanju vremenskog okvira.

 

Ako Vam je broj prenesen sa zakašnjenjem, imate pravo na naknadu.

U slučaju nepravovremenog prijenosa broja, korisnik ima pravo na naknadu u iznosu od 10 kn za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja po zahtijevanom broju. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana nepravovremenog prijenosa broja.

Zahtjev za isplatom naknade podnosi se u pisanom obliku novoizabranom operatoru, najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenog prijenosa broja.

U slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade, možete podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija u HAKOM-u.

 

Neželjene elektroničke komunikacije

Izravna promidžba i prodaja, uporabom elektroničkih komunikacijskih sustava, uključujući SMS i MMS poruke, dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu fizičke osobe - pretplatnika ili korisnika usluga. 

Svako slanje SMS-a, MMS-a, ili pozivanje korisnika automatskim pozivnim i komunikacijskim sustavima kako bi se nešto prodalo ili oglašavalo je kršenje članka 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Česti su primjeri kršenja navedenog članka putem slanja SMS poruka čiji je sadržaj neprimjeren djeci i maloljetnicima, kao i starijim osobama.


Niste dali prethodnu privolu a dobivate reklamne SMS ili MMS poruke?

Pošaljite prijavu na adresu elektroničke pošte 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . U prijavi navedite broj s kojeg ste primili poruku, datum i vrijeme primitka poruke, Vaš broj, Vaše ime i prezime te sadržaj poruke iz kojeg je vidljivo da se radi o reklamiranju. Ako imate mogućnost, ove informacije pošaljite kao sliku zaslona telefona koji prikazuje primljenu poruku te je priložite svojoj prijavi.

 

Registar „Ne zovi“

Ne želite primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona?

 

Upišite se besplatno u Registar "NE ZOVI" podnošenjem pisanog zahtjeva za upis kod Vašeg operatora. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete predati svom operatoru osobno u T centru, poslati poštom ili elektroničkom poštom.

 

Netko mi je ukrao identitet i uspio ugovoriti pretplatu i mobitel na moje ime i sada me operator tereti za dugovanje?

Svaka krađa identiteta i lažno predstavljanje je kazneno djelo. Najprije prijavite događaj policiji kako bi spriječili da netko i dalje koristi vaše podatke, a presliku potvrde prijave kaznenog djela priložite u svojem prigovoru operatoru kod kojeg je kriminalac lažno zasnovao pretplatnički odnos. U prigovoru tražite da operator zbog krađe identiteta zastane sa svim radnjama naplate te poništi tako sklopljen ugovor bez štetnih posljedica za Vas. Ukoliko Vam je ukradena ili izgubljena osobna iskaznica navedeno treba odmah prijaviti policiji, kako biste spriječili štetne posljedice korištenja Vaših osobnih podataka od strane trećih osoba.

 

Mobilni uređaj mi je zaključan na mrežu operatora od kojeg sam ga nabavio a želim ga koristiti u drugoj mreži?

Operator javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži može ograničiti mobilni uređaj i podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) na rad unutar vlastite mreže u slučaju ako ga korisnik uzima uz sklapanje pretplatničkog ugovora uz uvjet obveznog trajanja pretplatničkog ugovora i u slučaju kupnje uređaja uz unaprijed plaćenu uslugu (pre-paid).

 

Operator je obvezan na zahtjev korisnika, bez naknade u roku od petnaest (15) dana omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama.

Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre-paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji mobilnog uređaja.

 

Nova prava korisnika od 4. srpnja 2016.

Operatori javnih komunikacijskih usluga su obvezni na internetskim stranicama na kojima nude svoje usluge jasno upućivati na dokument općih uvjeta poslovanja i cjenik. Ukoliko internet stranica predviđa mogućnost sklapanja i/ili izmjenu pretplatničkog ugovora putem interneta, operatori su obvezni korisnike uputiti na uvjete i načine raskida ugovora, koji uključuje i raskid putem interneta, odnosno elektroničkim putem. Ugovor sklopljen putem interneta smatra se pretplatničkim ugovorom sklopljenim na daljinu.

 • U slučaju sklapanja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostora, korisniku potvrda o ugovorenoj usluzi mora biti ispostavljena na kućnu adresu. Korisnik može, bez navođenja razloga, raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana zaprimanja potvrde.

 • Operatori su u svojim općim uvjetima poslovanja obvezni detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem, te navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija. Ukoliko operator ne prihvaća elektroničku poštu kao mogućnost ulaganja prigovora, obvezan je korisnika u odgovoru na upit/prigovor upućen elektroničkom poštom odmah uputiti u potrebu ulaganja pisanog prigovora, kako korisnik ne bi propustio propisani rok za podnošenje prigovora.

 • Operator je u obvezi otkloniti kvar na pretplatničkoj opremi koja se nalazi u najmu korisnika, odnosno koja je ustupljena korisniku, u roku od pet dana od prijave kvara, a u roku od najviše tri dana korisnika obavijestiti o vremenu i načinu otklona kvara. Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenom roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano krivnjom korisnika ili višom silom.

 • Krajnji korisnik može zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne komunikacijske usluge najkasnije 30 dana od dana kada je broj prenesen u drugu mrežu, a u slučaju povrata kupljenog, ali neiskorištenog bona za obnavljanje računa unaprijed plaćene usluge rok je 60 dana od dana kupnje bona. 

 

Nova prava korisnika od 1. siječnja 2017.

 • Operatori su obvezni odrediti minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu za sve svoje pakete na način da ista predstavlja vrijednost od najmanje 70 posto od maksimalne (oglašavane) brzine ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. U slučaju da operator nije osigurao korisniku ugovorenu, odnosno minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu, operator je obvezan korisniku uvijek ponuditi raskid ugovora bez plaćanja naknada, a dodatno može, uz suglasnost korisnika, omogućiti prelazak na paket koji je prikladniji stvarno ostvarivoj brzini širokopojasnog pristupa internetu ili umanjenje mjesečne naknade.

 

Međunarodni roaming?

Međunarodni roaming je usluga koju nude operatori javnih pokretnih komunikacija (dalje: mobilni operatori) uz pomoć koje možete koristiti vaš telefon u inozemstvu. Svi mobilni operatori u Hrvatskoj, ovisno o tarifnom paketu, nude međunarodni roaming. Vaš operator ima sporazume o roamingu sa stranim operatorima, što vama kao korisniku pruža mogućnost korištenja mreža tih operatora ostvarivanjem odlaznih i dolaznih poziva, korištenje podatkovnih usluga, slanja i primanja SMS poruka, kao i neke druge mobilne usluge (npr. pristup glasovnoj pošti i nadoplata računa na pre-paid telefonima) na isti način kao i kod svog operatora u RH.

 
Važna napomena:

međunarodni pozivi su pozivi koje upućujete iz domaće mreže prema međunarodnim brojevima, dakle koji ne spadaju u uslugu međunarodnog roaminga te kao takvi nisu regulirani, što znači da vaš operator slobodno formira te cijene poziva.

 

Što se mijenja od 30. travnja 2016.?


Od 30. travnja 2016. počinje se primjenjivati roaming regulacija tzv. RLAH+ (eng. 
Roam Like At Home plus) kojom se cijene u roamingu određuju na osnovu nacionalnih cijena. U prijelaznom razdoblju do 14. lipnja 2017., operatori imaju pravo naplatiti i dodatnu roaming naknadu. Navedena regulacija se odnosi isključivo na pozive između zemalja članica EU/EEA.

 

Važna napomena:

cijene roaminga izvan EU/EEA područja nisu regulirane i naplaćuju se sukladno poslovnoj odluci operatora te iste moraju biti navedene u cjeniku operatora kojeg koristite i o njima Vas operator mora obavijestiti SMS porukom prilikom spajanja na gostujuću mrežu. 

 

Kako ću znati koju cijenu ću plaćati kada uđem u drugu državu?

Operator će vam po ulasku u stranu zemlju poslati SMS poruku u kojem će vas obavijestiti o cijenama poziva, SMS poruka i prijenosa podataka koje se primjenjuju dok ste u roamingu u toj zemlji. 

 

Na koji način mogu kontrolirati trošak u roamingu?

Propisano ograničenje za podatkovni roaming je oko 470 kuna (50€ + PDV), osim u slučajevima kad zatražite od svog operatora drugačiju kontrolu potrošnje. Operator će vas obavijestiti putem SMS poruke, e-pošte ili skočnog prozora kada dosegnete iznos od 80% ugovorenog ograničenja. U trenutku kada pređete dogovoreno ograničenje dobit će te poruku da je usluga obustavljena zajedno s uputama što točno treba napraviti ako ipak želite da Vam se usluga i nakon dosegnutog limita nastavi pružati.

 

Ako se nalazim u pograničnom području dolazi do automatskog, neželjenog prebacivanja na stranu mrežu?
Ako se nalazite u blizini pograničnog područja, preporučujemo vam da na svom mobilnom uređaju odaberete postavku „Ručni odabir mreže“ i postavite je na mrežu vašeg domaćeg operatora. U protivnom će se naplatiti roaming usluga.

 

Dostava međunarodnih malih paketa nije besplatna

Korisnici poštanskih usluga moraju biti spremni na dodatne troškove vezane uz dostavu poštanskih pošiljaka iz inozemstva i to prvenstveno onih koje se pojavljuju kao mali paket u okviru e-trgovine, iako je prigodom narudžbe, odnosno kupovine putem internetskih stranica, vrlo često navedeno da je dostava besplatna. Uručenje malog paketa naplaćuje se na način kako je to navedeno u cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu. 

 

Sukladno Općim uvjetima za obavljanje univerzalne usluge HP-a, mali paket je adresirana međunarodna dolazna pismovna pošiljka mase do 2 kilograma.
 
HP sukladno važećem cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu, iznos za uručenje malog paketa naplaćuje 4.50 kn.
 

Mali paket je isključivo međunarodna dolazna poštanska usluga koju zahtjeva pošiljatelj, a koju, prigodom preuzimanja, prijamna  pošta označavas oznakom „Petit paquet“ ili „SmallPacket“, u pravilu u gornjem lijevom kutu adresne strane pošiljke te se u tom slučaju u državi uručenja naplaćuje uručenje malog paketa i pri dostavi na adresi primatelja i  prigodom isporuke u poštanskom uredu.
 
Iz navedenog proizlazi da HP-Hrvatska pošta d.d.ne može proizvoljno odlučivati za koju pošiljku će naplatiti predmetni iznos, a za koju neće, već se u konkretnom slučaju za uručenje malog paketa naplaćuje na način kako je to navedeno u cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu. 

 

HP_Međunarodni promet

Ako smatrate da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, da je uručena sa zakašnjenjem, da ugovorena usluga nije obavljena, ili nije obavljena u cijelosti, ili da je naplaćen prevelik iznos poštarine, u roku od šest mjeseci (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete predati u svakom poštanskom uredu, faksirati ga na broj: +385 (0)1 4981 606, ili ga poslati na adresu elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke. Potražni postupak bit će proveden u roku od šezdeset dana.

 

HP_Prigovori

Sve prigovore vezane uz usluge Hrvatske pošte možete priopćiti pozivom na telefonski broj Kontaktnog centra Hrvatske pošte: 072 303 304, faksirati ih na broj: 01 6626 888, ili ih poslati na adresu elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prigovore također možete predati u bilo kojem poštanskom uredu kao pismo koje na omotnici ima oznaku „Prigovor“, bez plaćanja poštarine na adresu: Sektor za korisnike, Branimirova4,10000Zagreb.

 

Hrvatska pošta dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u međunarodnom prometu.

Na pisani odgovor Hrvatske pošte korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača u Hrvatskoj pošti u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

U slučaju spora između korisnika i Hrvatske pošte u vezi s rješavanjem prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanjem spora nadležnoj agenciji HAKOM (Zagreb, R.F.Mihanovića 9) u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora Povjerenstva za pritužbe potrošača.

 

HTV PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o HRT (NN br.137/2010-članak 34.) svaki građanin RH je dužan plaćati HRT pristojbu kada posjeduje radijski i/ili televizijski prijamnik, odnosno, drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa, na području Republike Hrvatske, koje je pokriveno prijenosnim signalom.

Ako područje gdje boravite nije pokriveno HTV signalom, možete osporavati plaćanje pristojbe HTV_u putem pismenog prigovora.

HTV pristojba zapravo znači porez na posjedovanje aparata, a ne pretplata za prijam TV programa.

Plaćanje naknade operatoru za tarifni paket usluge prijama određenog broja TV kanala, unutar kojih je i prijam HTV kanala – ne oslobađa građane od obveze plaćanja HTV pristojbe.

Prema Zakonu o HRT_u građani mogu u stanu u kojemu stanuju cijelu godinu imati više prijamnika i kao fizičke osobe u zajedničkom kućanstvu plaćaju samo jednu pristojbu na ime jednog člana obitelji kojega odrede između sebe.

Kućanstvo je definirano kao članovi obitelji koji žive od istog prihoda. Ako to kućanstvo posjeduje vikendicu u kojoj borave ljeti samo članovi tog istog kućanstva, mogu i tamo imati TV prijamnik, a nisu dužni plaćati još jednu HTV pristojbu.

Međutim, ako tu vikendicu koriste kao apartman koji se iznajmljuje turistima preko ljeta, treba plaćati pristojbu za vrijeme dok se iznajmljuje, jer se turisti ne mogu smatrati članovima istog kućanstva.

Nikako ne plaćati pristojbu gotovinom na ruke inkasatoru HTV_a, nego ćete platiti uplatnicom kao bilo koje drugo plaćanje za režijske troškove kućanstva.

 

ODJAVA TV PRIJAMNIKA

Ako želite odjaviti pristojbu radi ne posjedovanja aparata, možete isto napraviti putem zahtjeva za odjavu prijamnika. Zahtjev treba poslati pismenim putem sa preporukom i sačuvati preslik poslanog zahtjeva. Zahtjev za odjavu prijamnika („odjava pristojbe radi ne posjedovanja aparata“_ u primjeni od 7.8.2015.) možete i sami preuzeti na www.hrt.hr. Nakon što HRT zaprimi Vašu odjavu, od 1. u slijedećem mjesecu ne biste smjeli više dobivati uplatnice za plaćanje mjesečne pristojbe, čime ćete prestati biti obveznik za ubuduće.

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates