logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje za javnost (4)

Za suvlasnike stambenih zgrada sada je, očekivano, nastupilo stanje kada davatelji usluga (Čistoća Split), traže od vlasnika da Izjavom o načinu korištenja javne usluge daju elemente obračuna prema broju članova kućanstva. Pored toga, traže od suvlasnika da obavljaju dojavu promjene broja ukućana uz potvrdu predstavnika stambene zgrade i/ili upravitelja nekretnine, bez ovlaštenja iz bilo kojeg zakona, a posebno suprotno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Read more: Priopćenje za javnost (4)

Priopćenje za javnost (3)

Preostalo je još oko dva mjeseca do kada su davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužni donijeti račune za korisnike: građane i pravne osobe – rok je 1.studeni 2018.godine.

Davatelji usluga koji su u međuvremenu donijeli cjenike usluga, prema dostupnim podacima sa njihovih web stranica, obvezna minimalna javna usluga (OMJU)  – čitaj paušal: usluga bez jasno utvrđene i mjerljive količine, a koja čini zamjenu za dosadašnji paušal pod nazivima: naknada za održavanje sustava, ili naknada za „zaduženi volumen posude“,  čini oko 75% cijene javne usluge. Tako je učešće paušala (za koje su korišteni protuzakoniti kriteriji, kao što su: površina stanova/poslovnog prostora, broj članova kućanstva/radnika, broj kreveta ...), OMJU  u ukupnoj cijeni javne usluge čini po gradovima Sinj: 47,68%, Crikvenica 83,02%; Hvar 79,82%, Krk 64,33%; Osijek 71,76%; Pag 92,65%; Pula 69,54%, Supetar Brač 82,14 % ...

Read more: Priopćenje za javnost (3)

Priopćenje za javnost (2)

U nastavku našeg priopćenja od 21. veljače o.g. kada smo najavili vjerojatno povećanje troškova domaćinstva ( i > od 60% za neke korisnike) plaćanje odvoza otpada, prije svega zbog primjene (pravno upitne) Uredbe Vlade Hrvatske o gospodarenju otpadom.  

U međuvremenu je većina općina i gradova donijela provedbene propise: Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i time osigurali da davatelji javne usluge donesu svoje cjenike.

Pročitajte više: Priopćenje za javnost (2)

Consumer Classroom Međuškolsko natjecanje 2018.

 

Kreirajte video vodič o ultimativnom europskom školskom putovanju sa vašim  razredom i upoznajte svoje učenike sa planiranjem proračuna.

Danas tinejdžeri moraju znati upravljati sa novcem iz više razloga : rate mobilnog telefona, užine, prijevoza kada idu u školu.

Ali kako mladi ljudi stvarno planiraju ili troše svoj novac?

Organizacija školskog putovanja će biti odličan način da se mladi ljudi upoznaju sa planiranjem proračuna ili razumijevanjem vrijednosti novca.

Ovim izdanjem međuškolskog natjecanja pozivamo nastavnike i učenike da izrade video vodič za organizaciju školskog putovanja u inozemstvo uz ekonomičan proračun.

Pročitajte više: Consumer Classroom Međuškolsko natjecanje 2018.

Priopćenje za javnost

Smatramo se pozvanim obavijestiti građane – fizičke osobe vlasnike stambenih i/ili višestambenih zgrada - korisnike javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom, da će najkasnije do studenog 2018.god, stupiti na snagu cjenici javne usluge odvoza komunalnog otpada koji će se prema našem mišljenju pozivati na pravno upitne odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, i koji će, temeljem odluke jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja kom.otpada i biorgradivog otpada, koristiti kriterij površine objekata, broj članova kućanstva, broj kreveta, (samo ne broj domaćih životinja)  ... suprotno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) kojim je utvrđen kriteriju obračunu usluga isključivo prema KOLIČINI predanog otpada.

Pročitajte više: Priopćenje za javnost

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates