logotype

Vijesti/Aktualno

Obavijest korisnicima elektroničkih komunikacijskih usluga

 

Izmjene Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN br. 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16)  su objavljene u NN 68/2019.

Dio izmjena stupa na snagu  01.08.2019. i to dio koji se uglavnom odnosi na sklapanje ugovora na daljinu odnosno putem telefona ili interneta:

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, operator je obvezan korisniku bez odgode dostaviti obavijest o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju sukladno posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača,

- da korisnik mora dati potvrdu svoje suglasnosti nakon primitka pisane obavijesti kako bi pretplatnički ugovor bio sklopljen i na koje načine korisnik može dati tu potvrdu,

– da korisnik može, ne navodeći razloge, raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana kada je dao potvrdu svoje suglasnosti, odnosno u roku od godine dana (ako tu pisanu obavijest operatora nije zaprimio) sukladno posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača, kao i moguće načine raskida ugovora.

jasno istaknutu naznaku da pretplatnički ugovor nije sklopljen dok korisnik nije dao svoju potvrdu suglasnosti na način koji mu je naveden u obavijesti,

– informaciju o načinima na koje korisnik može podnijeti zahtjev za raskid ugovora, koji uključuju i raskid elektroničkim putem te putem telefona, kao informaciju o podacima koji su potrebni za realizaciju raskida.

 

Ugovor sklopljen na daljinu smatra se sklopljenim danom kada je korisnik potvrdio svoju suglasnost nakon primitka obavijesti o sklapanju ugovora  a rok za raskid ugovora teče od dana sklapanja ugovora.

Operator potvrdu sklapanja ugovora može tražiti pisanim putem, odgovarajućim elektroničkim putem ili plaćanjem prvog računa, o čemu korisnik mora biti jasno obaviješten u samoj obavijesti o sklapanju pretplatničkog ugovora

SAVJET :

Bez obzira što operator navede u svojoj obavijesti na koji način korisnik treba potvrditi svoju suglasnost nakon primitka obavijesti o sklapanju pretplatničkog ugovora, savjetujemo da to učini pisanim putem bilo da se radi o prihvaćanju ili raskidu ugovora kako bi korisnik imao dokument sa datumom potvrde radi eventualno mogućeg spora sa operatorom.

Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan ispostaviti račun na papiru ili u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima.

 

Nije prihvaćen naš prijedlog  da se zadrži postojeći stavak bez promjene odnosno da operator može ispostaviti račun u elektroničkom obliku samo uz uvjet da postoji suglasnost pretplatnika za prihvat računa u elektroničkom obliku.

SAVJET:

Ako korisnik ima ugovoren tarifni paket koji sadrži i internet uslugu a do sada nije koristio e-mail adresu koja je tim paketom određena zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom, nego je koristio neku drugu adresu elektroničke pošte kao gmail.com ili slično, savjetujemo da uključi svoju ugovorenu elektroničku poštu najkasnije početkom mjeseca kolovoza 2019. jer ga operator ne mora obavijestiti da će mu u buduće račun za obavljene usluge dostavljati upravo na e-mail njegovog tarifnog paketa a ne u papirnatom obliku kao do sada.      

Ostale izmjene stupaju na snagu 01.01.2020.

Među njima treba istaknuti da su skraćeni rokovi za realizaciju određenih zahtjeva korisnika prema svom operatoru, kao što je obveza operatora da omogući korisnicima raskid pretplatničkog ugovora na isti način kao kod sklapanja ugovora, realizaciju prijenosa pretplatničkog odnosa u roku 3 dana, realizaciju trajnog raskida pretplatničkog odnosa po zahtjevu korisnika koja je skraćena sa 12 radnih dana na 5,  uvedena nova prava za korisnike u smislu raskida pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora, a koje obuhvaćaju situacije u kojima nije potrebno posebno dokazivati da usluga nije aktivirana.

Propisana je obveza operatora otkloniti kvar na terminalnoj opremi koja se nalazi u najmu kod korisnika u roku 5 dana od prijave kvara a sve ostale kvarove najkasnije u roku 15 dana od dana prijave kvara (kvar je potpuni prekid usluge). Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenom roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora ili pravo na naknadu u roku od 240 kn po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana otklona kvara.

 

Savjetnica za telekomunikacije

Zagorka Krvavica, dipl.ing.

2021  Splitski potrošač   globbers joomla templates