logotype

Vijesti/Aktualno

Primjedbe na Nacrt uredbe o komunalnom otpadu

 

Autor: Ante Tičić

Ministarstvo zaštite okoliša RH je napokon, sa zakašnjenjem od gotovo tri godine, ponudilo zainteresiranoj javnosti javnu raspravu na Nacrt uredbe o komunalnom redu.

Rasprava traje do 15.travnja 2017.godine.

 

Valja napomenuti da je ovo drugi pokušaj nadležnog ministarstva da se progura provedbeni propis za kojeg smatramo da je u većem dijelu Nacrta suprotan odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a posebice suprotno principu „ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA“.

Generalno, stav je organiziranih potrošača da Nacrt uredbe ne osigurava stimulativno odvajanje otpada, što znači  da predlagač priprema provedbeni propis u interesu (lobija) davatelja usluga, a nasuprot racionalizacije sustava i ostvarivanje ciljeva iz Zakona, jer će uredba zadržati:

-          naplatu paušala za „održavanje sustava“,

-          korištenja kriterija površine objekta, moguće i prema članovima domaćinstva (i kućnih ljubimaca) ili broju kreveta,

-          plaćanje naknada za objekte koji se povremeno koriste (klijeti, kuće za odmor ...) neovisno od količine proizvedenog i/ili predanog otpada.

 

Bitni razlozi zbog kojih smatramo Nacrt uredba neprihvatljivim, su:

-          uvođenje kriterija cijene: minimalna javna usluga  što predstavlja paušal na mala vrata i, naravno, odredba suprotna principu „onečišćivač plaća“, te suprotna odredbi članka 30. i 33. Zakona.

-          Uvođenje ugovorne naknade – svojevrsne kazne bez ovlaštenja iz Zakona

-          zajedničko korištenje spremnika za višestambene zgrade (stambena zgrada nije ni pravna ni fizička osoba) suprotno odredbi stavka (5) čl. 30. Zakona, a posebno

-          utvrđivanje načina obračuna usluge koja uključuje cijenu obvezne minimalne javne usluge, cijenu ugovorene naknade, minimalni godišnji trošak(?) ...., sve suprotno je odredbi stavka (5) članka 33. Zakona.

 

Tekst predloženih izmjena i dopuna od strane Udruge "Splitski potrošač":

1.    Članak 1. Nacrta mijenja se i glasi:

Ovim Uredbom propisuje se način obavljanja javne usluge gospodarenja otpadom i utvrđivanja poticajne naknade za smanjenje količine mješovitog komunalnog otpada na području jedinica lokalne samouprave, i  način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada.

Obrazloženje:

Novi tekst članka 1.Nacrta isključivo je izvedenica iz odredbe stavka (10) članka 29. Zakona.

 

2.    članak 2. Nacrta

Dio riječi stavka (2) brišu se riječi:

„Korištenje nekretnine, u općem slučaju, ima za posljedicu stvaranje komunalnog otpada.“

 

Obrazloženje:

Navedena rečenica nema smisla, jer nekretnina „sama o sebi“ nije proizvođač otpada. Naime, ovako definirana tvrdnja tek znači da se davatelju omogućava određuje volumen posude i/ili broj pražnjenja iste.

 

3.    članka 3. Nacrta

Brišu se točke 19., 24. i 25.

Obrazloženje:

Istina, iako se i o drugim djelatnostima koristi povremeno ili trajno korištenje nečega, u primjeru korištenja nekretnina uvijek će biti oni koji neće biti zadovoljni ako kriterij za vrijeme korištenja objekta stanovanja jedinicu mjere mjesec.  Termin trajno ili povremeno definiran u broju mjeseci je teško prilagoditi od korištenja objekta vikendom (klijet, vikendica, obilazak obitelji ....) koji se, u pravilu, koriste u tijeku cijele godine. Naime, povremenost korištenja stambenog objekta poštenije je temeljem dokaza utroška komunalnih priključaka (struja, voda. ..). Definiranje vremenskog trajanja omogućiti će različito utvrđivanje cijene usluga. Usluga se obavlja ili ne. Ako se obavlja, naplaćuje se prema količini predanog otpada, koristio potrošač uslugu obavljenu za dan, vikendom, mjesec ili više prema evidenciji davatelja usluga o predanoj količini. 

Ugovorna naknada je „unaprijed utvrđena kazna“ koju (naknadu) Zakon nije predvidio.

 

4.    članka 4.Nacrta

Brisati točku 5.i 6. St. (1)., točka 1. stavka (2), (4) (5)u cijelosti

Obrazloženje:

Sukladno odredbi st.(5) članka 30. Zakona „Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge iz stavka 3. ovoga članka.“, a ovom odredbom se daje „ovlaštenje“ davatelju usluga da određuje obvezu određenog korisnika – vlasnika posebnog dijela nekretnine što mora, a ne kako se može organizirati. Stambena zgrada nije ni pravna ni fizička osoba, a nije ni korisnik usluga prema spomenutoj odredbi članka 30. Zakona.

Cijena: minimalna javne usluge je paušal na mala vrata i, naravno, odredba suprotna principu „onečišćivač plaća“, te suprotna odredbi članka 30. i 33. Zakona.

 

Stavak (4) prelazi ovlaštenja iz Zakona jer kriterij za obračun nije broj članova kućanstva (i domaćih životinja). Ako jeste kriterij usluge količina predanog otpada onda su podaci o broju osoba nebitni – nema uporište u Zakonu.

 

Stavak (5): Ugovorena naknada nije sukladna Zakonu, a predstavlja pravo davatelja usluga da propisuje i sudi.  Za nepoštivanje ugovora nadležan je ugovoren sud.

 

Stavak (6) standardne veličine spremnika moraju odgovarati realnim potrebama korisnika ne administrativno zadanog (zaduženog) volumena. Vidi pravorijek Visokog upravnog suda (NN 108/16)

 

5.    Članka 6. Nacrta

 

Brisati t. 7.

Obrazloženje:

Suvlasnici ne mogu odgovarati (za obveze davatelja kom.usluge i/ili komunalnih redara) nakon predaje otpada u za to postavljen zajednički sabirni spremnik na javno prometnoj površini.

 

6.    Članak 11. Nacrta

Briše se dio odredbe stavka (2) iza riječi cijena prijevoza, i to „i obrada tog“

Obrazloženje:

Sukladno odredbi  st.5. članka 35. Zakona „ osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem otpada dužna je: (1) zaprimiti bez naknade ....... kom.otpad nastao u kućanstvu.... Dakle, ako korisnik usluga traži uslugu prijevoza dužan je platiti prijevoza glomaznog otpada, a ne i njegovu obradu.

 

7.      Članak 12.

Komentar:

Smatramo potrebnim dodati stavak (6) kojim treba utvrditi mogućnost nabave kesica kod davatelja usluga ili u maloprodaji po cijeni kesice koja pretpostavlja obavljenu uslugu odvoza komunalnog otpada.

 

8.      Članak 13.

Brisati odredbu stavke (5)

Obrazloženje: Korištenje nekretnine nije kriterij za obračun javne usluge

 

9.    Članak 14. Nacrta

Brisati točku 7.,  8. i 9.  st.(2) članka 14. Nacrta

Obrazloženje:

Izjava iz t.7.:  Nebitan podatak. Naime, evidencija o preuzimanju otpada je evidencija koju vodi davatelj javne usluge.

Izjava iz t. 8.: Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge utvrđuje odredba stavak (3) članka 33. Zakona,

Izjava iz t. 9.: potpisom korisnika je potvrda da je ugvor sklopljen pa je ova izjava nepotrebno administriranje,

 

10.    Članak 15. Nacrta:

Briše se dio teksta točka 2 stavka (2) iza riječi: o preuzetoj količini otpada.

Obrazloženje:

Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom, a cjenik obuhvaća sve troškove iz odredbe stavka (5) članka 33. Zakona

 

11.  Članak 18.

Briše se točka 3. st. (2)

Obrazloženje:

Obrada otpada nema direktne veze sa nabavkom i održavanjem vozila i opreme, niti sa prijevoz otpada. Nabavka spomenute opreme i troškovi transporta su sastavni dio cijene javne usluge sukladno  odredbi stavka (4) članka 33. Zakona. 

 

Briše se točka 4. st.(2)

Obrazloženje:

Sukladno odredbi točke 1. stavka (5) članka 35. Zakona upravitelj reciklažnog dvorišta dužna je zaprimiti otpad bez naknade. Ova bi odredba mogla ostati ako se odnosi na otpad donesen izvan JLS sukladno odredbi stavka (8) čl. 35.Zakona, ali bi to trebalo biti jasno naznačeno.

Briše se stavak (3)

Obrazloženje:

Troškovi odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada ne spadaju u opravdane troškove.

 

12.  Članak 19. i  20. Nacrta

Brisanje članka 19. i 20.

Obrazloženje 

Generalno: Spomenute odredbe Nacrta nemaju ovlaštenje iz odredbe stavka (10) članka 29. Zakona

 

Brisanje članka 19:

Brisanje dijela točke 1. stavka (1) i to riječi: cijene za različita korištenja nekretnine na obračunskom mjestu (korištenje i povremeno korištenje),  

Brisanje stavka (2)

Obrazloženje:

Cjenik javne usluge, sukladno odredbi stavka (5) članka 33. Zakona „određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada“.

 

Brisanje članak 20.:  Cijena javne usluge sukladno Zakonu ne obuhvaća minimalnu cijenu javne usluge, i cijenu ugovorene naknade. Obračun komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, sukladno odredbi Zakona može biti prema izrazu:

C = (Cp x Bp) + N

C   – Cijena javne usluge (prikupljanja i odvoza kom.otpada)

Cp – Cijena pražnjenja određenog spremnika (posuda, kontejner, vrećica ...)

Bp – Broj pražnjenja u mjesecu

N  – Naknada za gradnju i održavanje kom.infrastruktre - st.(13) čl. 33.Zakona

Svaki drugi obračun, mišljenja smo, suprotan je odredbama Zakonu.

 

 

Na kraju,

Nacrt uredbe ne osigurava stimulativno odvajanje otpada, što znači  da predlagač priprema provedbeni propis u interesu (lobija) davatelja usluga, a nasuprot racionalizacije sustava i ostvarivanje ciljava iz Zakona, jer će uredba zadržati:

-          naplatu paušala za „održavanje sustava“,

-          korištenja kriterija površine objekta, moguće i prema članovima domaćinstva ili broju kreveta,

 

-          plaćanje naknada i za objekte koji se povremeno koriste (klijeti, kuće za odmor ...) neovisno od količine proizvedenog i/ili predanog otpada.

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates